طراحی یک دکور درست باید این ویژگی ها رو داشته باشد:

-ارتباط موثر و مفید فرم و فضا

-بهینه سازی فضا و اجزای آن برای کاربری هدف

ارگونومی

سیرکولاسیون

-استفاده صحیح و اصولی از فضا و امکاناتش

-صرفه جویی و بهینه سازی هزینه ها

-انعکاس هویت سازمان در فضاهای داری و فروشگاهی ……